Hästföretagarna i Göteborgs­regionen, vår förening

Vi är en ideell företagar­förening för häst­företagare som är yrkes­verk­samma i Göte­borg med krans­kommuner. Vi be­står av häst­­företagare som ar­betar till­­sammans för olika former av ut­veck­ling för häst­företagare och att bättre kunna nå resul­tat i olika frågor med an­­knyt­­ning till häst­­näringen i Göte­­borgs­­regionen.
 

Aktiviteter för medlemmar

• praktiska projekt av/till/för aktiva häst­företagare
• utvecklings­dagar
• föredrag, hästrelaterat och före­tagande
• företags­utveckling
• sociala träffar och nät­verkande (t.ex. vårt årliga jul­­bord på Fars Hatt)
 

Medlems­förmån
Som medlems­förmån får du 15 min­uters gratis råd­­givning av ad­vokat Helena Svärd. På denna tid kan du få en upp­fatt­ning om vilka möj­lig­heter du har i ditt ärende, vad det kan kosta och om någon för­­säk­ring kan täcka detta. Helena har också er­faren­­het av tvister som man kan råka ut för som häst­ägare. Rätts­områden: Affärs­juridik, arbets­rätt, köp­­rätt, tvist­lösning och fastig­hets­rätt.
 

Om föreningen
Föreningen bildades 2011, först med in­rikt­ning på vårt gödsel­projekt som är det största projektet vi arbetat med hit­tills. Frågan är – hur han­terar vi göd­seln på bästa sätt? Som en resurs eller en be­­last­ning? Läs mer på gödsel­projekt-sidan, projektet utvecklas ännu.

Vi är dessutom medlemmar i Hästföretagarna, en förening för alla häst­företagare i Sverige. Där­igenom kan vi påverka även på nationell nivå i frågor som rör häst­företagandet.

Vill du och ditt före­tag bli medlem?

Med­lems­avgiften är 300 kr per år. Du betalar in den på plus­giro 60 37 68-3 och anger ditt namn, adress, epost och ditt före­tags namn.

Skicka där­efter även ett mail till ord­­förande eller kassör med kon­takt­­uppgift­erna (du hittar dem under Kontakta oss).

Välkommen!