Gödselprojektet

Sedan starten 2011 har vi arbetat med Gödselprojektet – ett projekt för att finna vägar för lönsam hantering och användning av hästgödsel samt för att på ett hållbart sätt ta tillvara på gödselns energi- och näringsvärde. Projektet syftade till att medverka till förbättrad konkurrenskraft för hästföretagen och finansierades av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Vi bevakar fortlöpande utvecklingen inom gödselområdet och har inom styrelsen teknisk kompetens inom området.

Under Eurohorse-mässan 2013 hade vi ett semi­narium där vi och Per Wenner­berg från Tecno­Farm be­rättade om vårt pro­jekt. Läs mer om seminariet här!

Rapporten från förstudien som gjordes hittar du här: Hästgödsel som resurs. I rapporten finns en över­siktlig be­skriv­ning av ak­tuella an­vänd­nings­områden för häst­gödsel i Sverige och i när­liggande länder samt ut­veck­lings­läge. Dess­utom en specifik be­skriv­ning av häst­gödseln av­seende volym, an­vända strö­medel och hur häst­gödseln an­vänds inom Göte­borgs­regionens geo­grafiska om­råde.
Som resultat har vi fått fram olika sätt att ut­nyttja häst­gödsel med av­seende på ekonomi och miljö samt för­slag till sam­verkans­former och aktiviteter för att bättre nyttja häst­gödseln som en resurs i häst­företagen.

Under 2015 fortsatte arbetet, bland annat med att studera placering av anläggningar för utvinning av biogas ur hästgödsel från våra hästgårdar. I samarbete med Energigården-Agroväst, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs universitet gjordes en förstudie om en biogasanläggning för hästgödsel och matavfall i Göteborgsområdet. I slutet av 2016 presenterades rapporten från förstudien, läs den här som pdf: Hästkraft en förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen.

I oktober 2015 skrev vi dessutom ett remissvar till Näringsdepartementet om gödselhantering och gödsellagring tillsammans med den nationella branschorganisationen Hästföretagarna. Läs vårt remissvar här.