Gödselprojektet

Sedan starten 2011 har vi i gödselprojektet arbetat med att finna vägar för lön­sam han­tering och an­vänd­ning av häst­gödsel och att häst­gödselns energi- och när­ings­värde ska tas till­vara på ett håll­bart sätt.

Under Eurohorse-mässan 2013 hade vi ett semi­narium där vi och Per Wenner­berg från Tecno­Farm be­rättade om vårt pro­jekt. Läs mer om seminariet här!

Rapporten från förstudien som gjordes hittar du här: Hästgödsel som resurs. I rapporten finns en över­siktlig be­skriv­ning av ak­tuella an­vänd­nings­områden för häst­gödsel i Sverige och i när­liggande länder samt ut­veck­lings­läge. Dess­utom en specifik be­skriv­ning av häst­gödseln av­seende volym, an­vända strö­medel och hur häst­gödseln an­vänds inom Göte­borgs­regionens geo­grafiska om­råde.
Som resultat har vi fått fram olika sätt att ut­nyttja häst­gödsel med av­seende på ekonomi och miljö samt för­slag till sam­verkans­former och aktiviteter för att bättre nyttja häst­gödseln som en resurs i häst­företagen.

Under 2015 fortsatte arbetet, bland annat med att studera placering av anläggningar för utvinning av biogas ur hästgödsel från våra hästgårdar. I samarbete med Energigården-Agroväst, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs universitet gjordes en förstudie om en biogasanläggning för hästgödsel och matavfall i Göteborgsområdet.
I slutet av 2016 presenterades rapporten från förstudien, läs den här som pdf: Hästkraft en förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen.

I oktober 2015 skrev vi dessutom ett remissvar till Näringsdepartementet om gödselhantering och gödsellagring tillsammans med den nationella branschorganisationen Hästföretagarna. Läs vårt remissvar här.