Hästföretagarna i Göteborgsregionen

Vi är en förening för häst­företag och före­ningar som är yrkes­verksamma i Göte­borgs­området. Vi ar­betar till­sammans för att utveckla våra verk­samheter och att bättre kunna nå resul­tat i olika frågor med an­knyt­ning till häst­verksam­het.

Vi deltar i debatten lokalt – läs mer här om Remissvar Jordbruk 2013 till exempel. Genom att vi är medlemmar i den nationella föreningen Hästföretagarna deltar vi även i debatten på riksnivå. Läs vårt gemensamma remissvar angående gödselhantering här (oktober 2015). Hästföretagarna har representanter i flera arbetsgrupper nationellt.

Istället för att han­teras som av­fall kan göd­seln vara energi­råvara till bio­gas. Vårt gödselprojekt har presenterats på Eurohorse och på Chalmers. Läs den fär­diga projekt­rapporten från förstudien, Hästgödsel som resurs.

Läs mer om verksamhet och medlemsförmåner under Om föreningen.

 

Välkommen, läs gärna mer om oss här på sidan!

Vill du och ditt före­tag bli medlem?

Med­lems­avgiften är 300 kr per år. Du betalar in den på plus­giro 60 37 68-3 och anger ditt namn, adress, epost och ditt före­tags namn.
Skicka där­efter även ett mail till ord­­förande eller kassör med kon­takt­­uppgift­erna. Se under Kontakta oss. Välkommen!